Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 0673595181

- Nâng cao chất lượng đổi mới chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.

          - Tiếp tục thực hiện các văn bản quy định của các cấp về công tác tổ chức bán trú, năm học 2019 - 2020 cố gắng khắc phục khó khăn tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức bán trú để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của Cha mẹ trẻ yên tâm trong công tác khi gửi con trong trường bán trú.

          - Tổ chức bán trú tại đơn vị linh hoạt, đa dạng bằng nhiều hình.

          - Tiếp tục xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nâng cao chất lượng tại đơn vị trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

          - Duy trì việc đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ trẻ ăn bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ đơn vị, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. tổ chức bán trú bằng nhiều hình thức.

Ngày ban hành:
17/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

 1. Học sinh:

- Tổng số lớp: 10 (Mẫu giáo 5 – 6 tuổi: 4 lớp; Lớp MG 4 – 5: 3 lớp; MG 3 – 4: 1lớp, Nhóm trẻ: 02 lớp. Trong đó nhóm trẻ CĐ: 01 lớp).

- Tổng số trẻ: 285/486, trong đó: 64,8%

+ Trẻ 0 – 2 tuổi: 31/149 tỷ lệ 20,8%( Nhóm trẻ CĐ: 15)

+ Trẻ từ 3 – 5 tuổi: 284/337 tỷ lệ 84,3%( Nhóm  trẻ CĐ: 7)

+ Riêng trẻ 5 tuổi: 130/130/140 tỷ lệ 100%

- Trẻ học 2b/ngày:127 trẻ; trẻ học bán trú: 182 trẻ. Riêng trẻ 5 tuổi học bán trú 75 trẻ, tỷ lệ đạt 55%.

          2. Cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viên:

- Tổng số cán bộ - giáo viên: 29 trong đó: 22 biên chế (hợp đồng 7);

+ CBQL: 02 người;

+ Tổng số giáo viên: 19 người; ( Nhóm trẻ: 01)

+ Nhân viên:  8 người (NTCĐ: 1 cấp dưỡng).

- Trình độ: Đạt chuẩn 2 (có 1 nhân viên, 1 nhân viên); Trên chuẩn: 21 (có 1 nhân viên, 18 giáo viên, 2 ban giám hiệu); dưới chuẩn: 4 ( phục vụ: 01; cấp dưỡng: 02; bảo vệ: 01).

          3. Cơ sở vật chất :

          Số phòng hiện có: 18 phòng (Phòng học 08; Phòng chức năng: 7 phòng, và các phòng khác như: nhà bếp 01, nhà kho 01; bảo vệ 01).

Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai và hoàn thành tốt công tác tự đánh giá, nhà trường đã huy động tất cả các nguồn lực sẵn có. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng gồm cán bộ chủ chốt của trường, trưởng các đoàn thể, các bộ phận chức năng, đại diện Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thanh tra nhân dân.... Ban thư ký là các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm. Hội đồng tự đánh giá của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm chuyên trách.

Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực